Wilsverklaring

In een wilsverklaring legt u vast wat uw wensen rondom uw behandeling of levenseinde zijn. Deze verklaring is er voor situaties waarin u zelf niet meer met uw arts over dit soort beslissingen kunt praten. U kunt in een wilsverklaring aangeven wanneer u bepaalde handelingen wel of juist niet wilt ondergaan. Hierbij kunt u denken aan onder andere reanimatie en het toedienen van voedsel of medicatie.

DOWNLOAD: Meride Uitvaartverzorging wilsverklaring

Rouwboeket

Behandelverbod

Het behandelverbod is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo). Een arts mag dan geen medische handelingen verrichten in bepaalde situaties. In een behandelverbod legt u vast in welke situaties u weigert om medische behandelingen te ondergaan. Bijvoorbeeld wanneer u in een coma ligt of om een andere reden niet meer aanspreekbaar bent. Ook kunt u in een behandelverbod het toedienen van voedsel en vocht verbieden.
Het behandelverbod is van grote waarde. Zodra u niet meer zelf uw wil kenbaar kunt maken staan al uw wensen schriftelijk vastgelegd. Artsen kunnen euthanasie bijvoorbeeld weigeren, maar u heeft de keuze een levensrekkende behandeling te weigeren. Door tijdig zelf uw wensen op te stellen voorkomt u dat anderen beslissingen nemen op het moment dat u hier zelf niet meer toe in staat bent.

Euthanasieverklaring

Wanneer u ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, kan uw arts euthanasie bij u uitvoeren. In een euthanasieverklaring legt u vast onder welke omstandigheden u vindt dat u ondraaglijk lijdt. De arts kan met deze verklaring aantonen dat het een verzoek van de persoon in kwestie betreft en niet naar eigen inzicht wordt uitgevoerd. Hij voldoet hiermee aan een belangrijk deel van de zorgvuldigheidseisen die aan artsen gesteld worden op dit gebied. U vergroot met dit document de kans dat uw arts uw verzoek uitvoert. Er bestaat geen recht op euthanasie, ook niet als u een wilsverklaring heeft opgesteld.

Aanvulling euthanasieverzoek dementie

Een uitbreiding van een euthanasieverzoek is de aanvulling dementie. Mensen waarbij beginnende dementie is vastgesteld kunnen in een vroeg stadium al met hun arts praten over de mogelijkheden van euthanasie. Of een arts bereid is in te gaan op een euthanasieverklaring hangt vaak af van de wilsbekwaamheid. Het blijkt vaak cruciaal of de patiënt op dat moment zelf nog in staat is deze beslissing te maken.

Verklaring niet-reanimeren

Wilt u niet gereanimeerd worden, dan kunt u een niet-reanimeren-verklaring aan uw wilsverklaring toevoegen. Ook kunt u hiervoor een niet-reanimerenpenning aanvragen. Hulpverleners weten op deze manier dat u bijvoorbeeld na een ongeluk niet gereanimeerd wilt worden.

Aanwijzen vertegenwoordiger

In een wilsverklaring kunt u ook opschrijven wie uw vertegenwoordiger is. Deze praat met uw arts en is in staat medische beslissingen te nemen wanneer u hier zelf niet meer toe in staat bent.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

U kunt van te voren vastleggen of u wel of niet wenst deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Uw partner en familie kan daar dan rekening mee houden.

Ondertekening wilsverklaring

Artsen en naasten hoeven uw wilsverklaring niet te ondertekenen. U legt in deze verklaring uw eigen wensen vast. Wel is het van belang dat u uw wensen kenbaar maakt aan uw familie. Daarnaast is het voor een (huis)arts belangrijk om te weten dat de verklaring helemaal door uzelf is opgesteld en niet afkomstig is van iemand anders.

Tijdig praten over wilsverklaring

Om te voorkomen dat het laatste stuk van uw leven anders verloopt dan u had gewild, is het van belang om op tijd het gesprek over uw levenseinde en uw eventuele wensen aan te gaan. Dit kunt u o.a. doen met uw naasten, uw zorgverlener of uw arts. Uw wensen legt u vervolgens vast in een wilsverklaring.
Wat u kunt bespreken, vindt u in de brochure ‘Spreek op tijd over uw levenseinde’ van de artsenorganisatie KNMG. Deze kunt u downloaden via de site van de KNMG.

Geldigheid

Een schriftelijke verklaring blijft juridisch gezien van kracht totdat deze gewijzigd of ingetrokken wordt. Er staat nergens vastgesteld in de wet dat een wilsverklaring na een aantal jaar opnieuw bevestigd dient te worden. Het is wel aan te raden om met regelmaat met uw arts of naasten uw wilsverklaring te bespreken zodat ze weten dat u nog steeds achter uw verklaring staat. Doet u dit, dan versterkt u de kracht van uw wilsverklaring. Uw zelfgemaakte of NVVE- verklaring zijn volkomen rechtsgeldig. Er hoeft geen notaris ingeschakeld te worden. Een notaris kan wel bevestigen dat de handtekening onder uw wilsverklaring echt uw handtekening is. Geeft u uw verklaring zelf aan uw arts, dan hoeft deze niet te twijfelen over de echtheid van uw handtekening.

Aanpassen wilsverklaring

Verandert u van mening over uw wilsverklaring? U kunt uw oorspronkelijke verklaring aanpassen of een nieuwe schrijven. Geef de wijzigingen ook door aan uw naasten en arts om misverstanden te voorkomen.

Standaard wilsverklaringen

Standaard wilsverklaringen kunt u downloaden bij diverse patiënten- en belangenverenigingen. bijvoorbeeld:

  • Standaardwilsverklaringen van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE)
  • De NPV-Levenswensverklaring en de Zorgverklaring van de Stichting Zorgverklaring
  • Diverse verklaringen van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)
  • De verklaringen gaan uit van verschillende levensvisies. Het kan zijn dat u lid moet worden van de organisatie om gebruik te maken van de modelverklaringen.Wij raden u aan om zelf een wilsverklaring op te stellen. Voor uw arts is het dan duidelijker dat het in de verklaring daadwerkelijk om uw wens gaat.
Confidental Infomation